Algemene voorwaarden

Alle genoemde prijzen en uitvoeringen vermeld op TPS Racing BV zijn inclusief 21% BTW, aan veranderingen onderhevig, en kunnen derhalve afwijken. TPS Racing BV levert de goederen binnen Nederland onder rembours, (betalen aan de chauffeur), of vooruit betaling per bank, PayPal of Credit kaart. De hiervoor speciale tarieven worden aangegeven tijdens het plaatsen van de bestelling. Buitenlandse leveringen geschieden alleen tegen vooruitbetaling via bank, PayPal of per credit card. 

De goederen worden meteen geleverd zodra het volledige bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Bij foute en/of onduidelijke bestellingen houdt TPS Racing BV zich het recht voor dit naar eer en geweten te wijzigen. Mocht uiteindelijk het/de bestelde artikel(en) niet aan uw verwachtingen voldoen kunt u het binnen 7 dagen na aankoopdatum in de originele en onbeschadigde verpakking, inclusief origineel aankoopbewijs, aan ons retourneren. U krijgt dan een tegoedbon die maximaal 6 maanden geldig blijft, minus 10% voor de behandeling-, verpakking- en administratiekosten. 

Verzendkosten van reparaties, nalevering en geretourneerde zendingen zijn geheel voor rekening van de koper, tenzij dit schriftelijk anders is overeen gekomen. Alle afbeeldingen, genoemde prijzen en uitvoeringen op deze shop zijn onder voorbehoud en kunnen fluctueren, bij een bestelling gaat u akkoord met onze onderstaande aankoopvoorwaarden. 

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten en bedrijven van TPS Racing BV, Het Hazeland 27-29, 6931 KA Westervoort. hierna te noemen: verkoper. 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes.

2.1. Offertes van verkoper zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is verkoper niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van verkopers offerte.
2.2. In offertes van verkoper genoemde levertijden en andere voor door verkoper te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
2.3. Door verkoper opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer-, verpakking- , aflevering- en installatiekosten. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
2.4. Verkoper is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorgeschreven BTW voor luxe artikelen, tenzij anders aangegeven.
2.5 Afbeeldingen op de shop zijn ter illustratie en kunnen in detail afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 3. Levering.

3.1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Westervoort. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3.2. Indien de koper na bestelling geen betaling heeft gedaan binnen de gestelde termijn van 1 dagen, of nalatig is met het verstrekken van informatie zoals; correcte instructies, adressering en telefoonnummer(s), die noodzakelijk voor een correcte levering, dan zullen de zaken 5 dagen worden opgeslagen. De koper krijgt dan alsnog 5 dagen de tijd om aan zijn verplichting, c.q., betaling, te voldoen. De koper zal ten aller tijde alle extra gemaakte kosten, waaronder; verpakking-, vervoer-, administratie-, en opslag-, en incasso kosten, verschuldigd zijn aan verkoper. 
3.3. Modellen en producten die besteld moeten worden i.v.m. een vermelde levertermijn van de leverancier, kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 4. Levertijd.

4.1. Door verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
4.2. Bij niet tijdige levering kan de verkoper binnen een termijn van 6 weken haar verplichtingen alsnog na komen.
4.3. De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 5. Deelleveringen.

5.1. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien dat geval is de verkoper bevoegd verzendkosten in rekening te brengen, met uitzondering van deelleveringen die door de brievenbus passen, (Max 38 x 26 x 3 cm), deze worden gratis na geleverd.

Artikel 6. Technische eisen enz.

6.1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is verkoper er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
6.2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld, (zie artikel 9).

Artikel 7. Modellen, voorbeelden en gebruikte artikelen.

7.1. Indien door verkoper een model, voorbeeld of gebruikte artikelen is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, voorbeeld of gebruikt artikel afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, voorbeeld of gebruikt artikel. Montage, advies en gebruiksaanwijzingen en alle andere verstrekte documentatie hebben slechts een adviserend karakter, en daardoor kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst.

8.1. Koper heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 dagen na verzending van het product. Koper mag het product binnen die periode terugsturen, waarbij de porto- en administratiekosten altijd voor rekening van de koper zijn. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden, (zie voorwaarden 8.4.).
8.2. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
8.3. Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode zonder beschadigingen en in de oorspronkelijke verpakking terug heeft gestuurd, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten genoemd in voorwaarden 8.4., te vergoeden.
8.4. Retourzendingen dienen in de originele verpakking met aankoopbon verzonden te worden, deze dienen vooraf per mail kenbaar worden gemaakt aan verkoper. Portokosten van retourzendingen zijn geheel voor rekening van koper. Her verpakking kosten kunnen 15% van de artikel kosten bedragen.
8.5. De afkoelingsperiode genoemd in 8.1. zijn niet van toepassing in de volgenden gevallen:
1) Produkten die op wens van klant zijn besteld
2) Produkten met een op de webshop aangegeven levertermijn
3) Producten die op wens van klant worden vervaardigd
4) Speciale aanbiedingen, en/of reserveringen.
5) Voorbestellingen
Aanbetalingen en/of deelbetalingen worden in deze gevallen worden niet gecrediteert.
8.6. In gebruik name van de voorwaarden 8.1. t/m 8.4. kan verkoper bestellingen t/m een bedrag van 50,00 euro in TPS Spaarpunten vergoeden, minus de her-verpakking en administratiekosten.

Artikel 9. Garantiepalingen.

9.1. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 2 maanden na levering. Deze garantie hierna te benoemen als fabrieks garantie.
9.2. Fabriek garantie geldt niet voor: Montage/demontage werkzaamheden verricht door niet gecertificeerde derden.
9.3. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak wanneer mogelijk. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, of, wanneer mogelijk, het defecte artikel voor reparatie te verzenden aan de fabrikant. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De fabriek garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
9.4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Het product wijzigen, het product gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in documentatie, het product overbelasten, het product onjuist en/of onvakkundig monteren/demonteren.
9.5. Indien de fabriek garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product afgeeft of kan worden gegeven.
9.6. Bij niet kunnen voldoen van 9.5. kan de verkoper een coulance regeling aanbieden, deze kan in overleg tussen verkoper en koper plaats vinden, deze regeling is altijd bindend.
9.6. Bij geretourneerde artikelen zijn de gemaakte administratie-, verzend-, en her-verpakkingskosten altijd geheel voor rekening van de koper.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

10.1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
10.2. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4. Koper geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de      eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken daar mee te nemen.
10.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper binnen twee dagen daarvan op de hoogte te stellen.
10.6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen.

11.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of binnen 5 dagen te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit, (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal), overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien die deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 dagen na aflevering dit schriftelijk aan de verkoper te melden.
11.3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
11.4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
11.5. Zaken kunnen slechts na voorgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijzen/Prijsverhoging.

12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen inclusief BTW luxe artikelen- op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden - exclusief transportkosten/verzend kosten.- af Westervoort.
12.2. Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of aan de andere kant nietvoorziende omstandigheden of fout vermelde prijzen.
12.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Bestelling/Betaling.

13.0. Betalingen moeten vanuit de webshop kassa betaald worden. Andere betalingen worden niet geaccepteert tenzij andersovereen gekomen!
13.1. Bestelling(en) waarvan de betalingtermijn is verstreken, en/of geannuleerd is/zijn, worden binnen 48 uur uit ons systeem verwijderd
13.2. Betalingen op factuur dienen voorafgaande aan levering te worden voldaan in de valuta waarin is gefactureerd.
13.3. Na het verstrijken van 5 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8% per maand tenzij wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
13.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen verkoper en de verplichtingen van de koper tegenover verkoper onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
13.6. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.7. Bij annuleringen van bestellingen kan verkoper 10% van het totale aankoopbedrag in rekening brengen aan de koper.

 Artikel 14. Incassokosten.

14.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ter verkrijging van voldoening, voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 5.000,00 - 15%, over het meerdere tot € 8.000,00 - 10%, over het meerdere tot € 15.000,00 - 8%. 14.2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 . Aansprakelijkheid.

15.1. Verkoper is tegenover de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
15.2. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
15.3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten;
15.4. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van de verkoper in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
15.5. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot éénmalig de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 Artikel 16 Overmacht.

16.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper daaronder begrepen.
16.2. Tijdens overmacht worden de levering - en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. Leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 Artikel 17. Verzending/Retournering.

17.1. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor het zoek raken van zendingen en leveringen, deze vallen volledig onder de aansprakelijkheden van de gebruikte vervoerder. Verzend-, betaling-, verpakking-, en administratiekosten die gemaakt moeten worden i.v.m. verkeerd verstrekte gegevens, en/of betalingen, en/of retourneringen zijn geheel voor rekening van de koper.
17.2. Administratie-, behandeling-, verzend- en eventuele herverpakking kosten van alle geretourneerde goederen worden in rekening gebracht aan koper. Deze kosten zijn standaard 10 euro en oplopend.
17.3. Geretourneerde onderdelen van bestellingen en/of leveringen tot 250 euro worden in TPS Punten vergoed, er wordt geen terug betaling gedaan.
17.4  Verzekering Pakketten:
17.41 Envelop zendingen zijn niet verzekerd.
17.42 Pakket zendingen binnen Nederland zijn naar waarde verzekerd.
17.43 Pakket zendingen buiten Nederland maar binnen de EU zijn tot 500 Euro verzekerd.
17.44 Pakket zendingen buiten de EU zijn tot 200 Euro verzekerd

Artikel 18. Geschillenbeslechting.

18.1. De rechter in de woonplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht. 

19.1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20.  Algemeen.

20.1. Algemene verzend en betalingsvoorwaarden gesteld op de Verzendingen en Betalingen pagina maken deel uit van deze aankoopvoorwaarden.

Artikel 21. Gemaakte kosten.

21.1 De koper zal ten aller tijde alle extra gemaakte kosten, waaronder; verpakking-, vervoer-, administratie-, en opslag-, en incasso kosten, verschuldigd zijn aan verkoper.

Artikel 22. Cookies.

22.1. Een cookie is een klein bestandje dat via het net op uw harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt dit bestandje toegevoegd. De cookie analyseert uw webverkeer en stelt ons in de gelegenheid naar u te kunnen reageren als individu. De webapplicatie kan bepaalde activiteiten, uw behoeften, sympathieën of antipathieën gebruiken door het verzamelen en onthouden van die informatie d.m.v. deze cookies. Wij gebruiken verder cookies om te bepalen welke pagina's worden bezocht. Dit helpt ons het verkeer op onze Shop te analyseren, te verbeteren en af te stemmen opde behoeften vanu, onze  klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden, deze worden daarna meteen uit het systeem verwijderd.

22.2. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer, of toegang tot enige informatie over u, met uitzonderingvan de gegevenswaarvoor kiest met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste web browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browser instellen om cookies te weigeren. In dat geval kan het zijn dat u niet ten volle kunt profiteren van onze zeer uitgebreide webshop en alle mogelijkheden.

Artikel 23. Links naar andere websites

23.1. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze Shop te verlaten, moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle hebben over die website(s). Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke websites doet. Dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement, vanaf dat moment is het privacy statement van de website(s) in kwestie van toepassing.

Artikel 24. Uw persoonlijke gegevens

24.1. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verspreiden of verhuren, tenzij wij daar uw toestemming voor hebben, wij zijn wettelijk verplicht om dat te doen.  

Artikel 25.  TPS Spaarpunten 

25.1. Op alle bestellingen verkrijgt u automatisch TPS spaarpunten, behalve op rembourszendingen!
25.2. Bij elke bestelling ontvangt u GRATIS TPS Points
25.3. Voor uw 5 Sterren recensie op Trustpilot GRATIS 200 TPS Points
25.4. Op uw verjaardag krijgt u 2.000 TPS Points, dus een kado van 10 Euro GRATIS!
25.5. U kunt uw gespaarde TPS Points in de webshop kassa op elke vervolg bestelling inwisselen met een minimum van 500 en een maximum van 5.000
25.6. 1000 TPS Points vertegenwoordigd een waarde van 5 Euro.

Artikel 26.  Kortingen en acties 

26.1. Kortingen en Acties zijn slechts éénmaal geldig op één afleveradres en/of woonadres en/of mail adres van een account. Dubbele accounts met hetzelfde afleveradres en/of woonadres adres en/of mail adres worden verwijderd.
26.2. Onterecht verkregen spaarpunten en/of kortingen worden na constatering direct ingenomen en/of verrekend.

Veel plezier op uw favoriete RC Shop